لیست اخبار صفحه :1
درسندتحول بنیادین آموزش وپرورش بایدازظرفیت های عظیم فرهنگی وهنری کانون  استفاده گردد.
سنگراصلی ومقدس کانون،مراکزفرهنگی وهنری هستند.

درسندتحول بنیادین آموزش وپرورش بایدازظرفیت های عظیم فرهنگی وهنری کانون استفاده گردد.

ضرورت خودسازی وترس ازخداوپرهیزازکبروخودپسندی،مردم گرایی وعدالت محوری وحق گرایی ومشورت دراموردرتمام مراحل زندگی ومدیریتی بایدسرلوحه والگوی رفتاری دراجرای همه فعالیت ها وفرایندهاباشد.

ایجاد وفاقٰ هم دلی وهماهنگی دربین کارکنان ومربیان بامحوریت کانون درفضای امن وظیفه اصلی ونقش محوری یک مدیر موفق است.
در جلسه شورای فرهنگی عنوان شد:

ایجاد وفاقٰ هم دلی وهماهنگی دربین کارکنان ومربیان بامحوریت کانون درفضای امن وظیفه اصلی ونقش محوری یک مدیر موفق است.

باباپور خدمت صادقانه زیرپرچم پرافتخارجمهوری اسلامی ایران و تحت ولایت فقیه را سعادتی برای کارمندان کانون دانست و گفت: باوحدت رویهٰ ،‌به دورازحاشیه وبابصیرت افزایی و کسب دانشٰ و مهارت در راستای هم افزایی وتعامل باسازمان ها درچهارچوپ فعالیت ها و اهداف کانون گام های موثری برداشته می شود.

 کیفیت بخشی مراکز فرهنگی هنری با برنامه ای مدون و هدفدار
در نشست مشترک سرپرست کانون استان اصفهان با کارشناسان فرهنگی مطرح شد:

کیفیت بخشی مراکز فرهنگی هنری با برنامه ای مدون و هدفدار

سرپرست کانون پرورش فکری استان اصفهان از نظام بخشی به امور، برنامه ریزی هدفمند فرهنگی و بهره گیری مناسب از توانمندی نیروی انسانی درراستای کیفیت بخشی مراکز فرهنگی هنری خبر داد.

کانون پرورش فکری استان اصفهان شایسته تقدیر ویژه ستاد اقامه نماز قرار گرفت.
دومین سال متمادی؛

کانون پرورش فکری استان اصفهان شایسته تقدیر ویژه ستاد اقامه نماز قرار گرفت.

برای دومین سال متمادی، هیات نظارت ارزیابی ستاد اقامه نماز استان اصفهان با رویکرد اجرای مطلوب برنامه ها و فعالیت های ستاد اقامه نماز، عملکرد کانون استان اصفهان را شایسته تقدیر ویژه دانست.


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت