• 1400/04/28 - 12:16
  • تعداد بازدید: 225
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
در جلسه شورای فرهنگی عنوان شد:

ایجاد وفاقٰ هم دلی وهماهنگی دربین کارکنان ومربیان بامحوریت کانون درفضای امن وظیفه اصلی ونقش محوری یک مدیر موفق است.

باباپور خدمت صادقانه زیرپرچم پرافتخارجمهوری اسلامی ایران و تحت ولایت فقیه را سعادتی برای کارمندان کانون دانست و گفت: باوحدت رویهٰ ،‌به دورازحاشیه وبابصیرت افزایی و کسب دانشٰ و مهارت در راستای هم افزایی وتعامل باسازمان ها درچهارچوپ فعالیت ها و اهداف کانون گام های موثری برداشته می شود.

 
به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان اصفهان ،نسرین باباپورسرپرست اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان درجلسه شورای فرهنگی به بیان چالش ها وراهکارهای پیش روپرداخت وگفتندبرای آسیب شناسی وضع موجودبایدباهدف وبرنامه ریزی وبادانش روزپیش رفت وباسرمایه بزرگ نیروی انسانی وفعالیت های ویژه وباانسجام وخدمت صادقانه وبه واسطه همه همکاران باتلاش وافربه سوی وضعیت مطلوب وافق های روشن قدم برداریم وباریل گذاری منظقی وعلمی وبادانش روزقطارپیشرفت کانون رابه سرمنزل مقصودبرسانیم.
 
باباپور خدمت صادقانه زیرپرچم پرافتخارجمهوری اسلامی ایران و تحت ولایت فقیه را سعادتی برای کارمندان کانون دانست و گفت: باوحدت رویهٰ ،‌به دورازحاشیه وبابصیرت افزایی و کسب دانشٰ و مهارت در راستای هم افزایی وتعامل باسازمان ها درچهارچوپ فعالیت ها و اهداف کانون گام های موثری برداشته می شود.
 
وی افزودپشتیبانی ازکلاس هادرفضای مجازی بایدپررنگ باشدوهمه واحدهای ستادی بایدبه این نکته اهتمام ویژه داشته باشند.
 
کارهابایدبراساس شرح وظایف سازمانی وارزیابی وعملکردپیش برود وفعالیت هابایدبه صورت تولیدمحتواهای شاخص فرهنگی،هنری وادبی باشدوآموزش مفاهیم والای اسلامی وانسانی باابزارهنروفرهنگ درقالب های مختلف ارائه گردد تا تاثیرگذاری مطلوب داشته باشد.
 
سازماندهی فعالیت هادرچهارچوب کانون وبارجعت هوشمندانه به گذشته وهمچنین بادانش روزباایجادمحیطی سالم وبانشاط برای همکاران واعضای کانون وبهره گرفتن ازابزارهای علمی ،فنی وهنری بدیع وتازه می تواندمارابه سرمنزل مقصود ووضعیت مطلوب برساند.
 
برنامه ریزی برای اجرای برنامه های مناسبتی،آسیب شناسی کارگاه های برخط وراه کارهای رفع آسیب ها،تشکیل کارگروه های فرهنگی،هنری وادبی بامسوولیت کارشناسان مسوول وپیگیری برنامه ها،تصویب ویژه برنامه های شاخص دهه مبارک ولایت واعیادقربان وغدیرباتولیدمحتواهای عالی وپشتیبانی ویژه ازکارگاه های برخط باهمکاری همه واحدها ازمصوبات این جلسه بود.
کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت