کد کارگاه نام کارگاه تعداد ثبت نامی وضعیت حد نصاب (تومان)درآمد کارگاه
14744 کارگاه برخط مهارت های مثبت اندیشی (نوجوان خوش بین) نونگاه و نوجوان خانم فهیمه آدم زاده- زمستان 1401-اصفهان 0 عدم حد نصاب
14676 کارگاه برخط نمایش خلاق نوخوان خانم رضیه حکیمی_ زمستان 1401_ اصفهان 1 عدم حد نصاب 50000
14677 دوره برخط مهارت های مثبت اندیشی ( خودباوری) نونگاه و نوجوان خانم فهیمه آدم زاده _ زمستان 1401-اصفهان 8 به حد نصاب رسیده 20000
14268 کارگاه موسیقی ارف، پیشرفته2، نوخوان و نونهال ،آقای ابطحی ، دوشنبه ها 16:30الی 17:30-تابستان 1401-استان اصفهان 9 به حد نصاب رسیده 1700000
14675 کارگاه برخط فلسفه برای کودک و نوخوان و نونهال خانم رضیه حکیمی_ زمستان 1401_ اصفهان 5 عدم حد نصاب 200000
14266 کارگاه موسیقی ارف، مقدماتی2، نوخوان و نونهال ،آقای ابطحی ، دوشنبه ها 17:30الی 18:30-تابستان 1401-استان اصفهان 16 تکمیل ظرفیت 3100000
14267 کارگاه موسیقی ارف، مقدماتی3، نوخوان و نونهال ،آقای ابطحی ، دوشنبه ها 15:30الی 16:30-تابستان 1401-استان اصفهان 8 به حد نصاب رسیده 1600000

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت