نام استان تعداد کل کارگاه های سال 1400 تعداد کارگاه های به حد نصاب رسیده نسبت کارگاه های تشکیل شده به کل تعداد اعضای استان تعداد اعضای جدید تعداد اعضای تمدیدی متوسط مراجعه هر عضو به سایت در سال1400 نفر ساعت آموزش برگزار شده
اصفهان 428 412 96.26 19259 6641 12618 24.93 34168

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت